Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní www.vialucispraha.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

Via Lucis Praha, o.p.s.

V Lipkách 705/9, 154 00 Praha 5

IČO: 22607021

Telefon: +420 602 270 917

Email: info@vialucispraha.cz

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1374 jako poskytovatelem služeb a Vámi jako odběratelem služeb.

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo kterou Vám sdělíme v průběhu objednávky.

1.1 Jaké služby poskytujeme

Jedná se především o výuková a informační videa, účast na našich odborných seminářích, přednášky v místě Vámi určeném a jiné služby uvedené na webovém rozhraní.

1.2 Na co se smlouva vztahuje

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

1.3 Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. v opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.4 Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva

Jako spotřebitel máte především právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 4 těchto obchodních podmínek) a právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

1.5 Vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami

Potvrzením ve webovém rozhraní při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. V případě objednávání prostřednictvím e-mailu Vám budou tyto obchodní podmínky zaslány v příloze jako součást naší nabídky. Případným podáním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1  Způsob uzavření smlouvy

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo Vám budou sděleny v dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky emailovou formou. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2 Jak si objednáte služby?

Odborné semináře nebo výuková a informační videa si můžete objednat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře).

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného semináře a Vaše kontaktní údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné, o jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Objednávka semináře konaného online nebo v místě Vámi určeném je nezávazná. V tomto případě se Vámi spojíme a dohodneme termín a cenu semináře. Poté si vzájemně odsouhlasíme prostřednictvím emailu závaznost provedení semináře z naší strany a povinnost jeho zaplacení z Vaší strany.

2.3 Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na emailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve).

2.4 Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Veškeré ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni Vám poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

3.1 Jakým způsobem nám uhradíte cenu na služby?

Cenu služeb uhradíte převodem na náš bankovní účet či jiným způsobem uvedeným v rámci objednávky. V případě objednání online semináře nebo semináře v místě Vámi určeném Vám pokyny v platbě zašleme emailem.

3.2 Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta

Veškeré služby jsou poskytnuty ihned po zaplacení, případně po objednání, pokud jsou zdarma. Výjimkou je poskytnutí služeb online semináře nebo semináře v místě Vámi určené, kterou jsou poskytnuty k datu uskutečnění semináře.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1  Jak můžete od smlouvy odstoupit?

V případě poskytnutí elektronických služeb, tj. informačního nebo výukového videa, již uskutečněného online semináře nebo semináře v místě Vám určeném, tj. v případech kdy byla služba splněna, odstoupit od smlouvy nelze.

4. 2 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Nemůžete však uplatňovat tato práva ze subjektivního hlediska, tj. když služba nesplní Vaše očekávání.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu.

5.2 Ostatní

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá elektronicky prostřednictvím emailu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2023